Proširena lista pomagala koju finansira Fond

Januar 11, 2017 - 18:00

Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) donio je dva pravilnika iz oblasti ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu osiguranih lica na teret zdravstvenog osiguranja, u skladu sa ovlašćenjima iz Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Kako preciziraju, donijet je Pravilnik o indikacijama i načinu korišćenja medicinske rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju sa Listom bolesti, bolesnih stanja i posledica povreda za korišćenje medicinske rehabilitacije.

Donijet je i Pravilnik o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala sa Listom medicinsko-tehničkih pomagala.

Novina je, kako ističu iz Fonda, što su na Listu pomagala uvršćena nova pomagala.

Saopšteno je da je Fond, kako je predviđeno Strategijom za integraciju lica sa invaliditetom, prilikom sastavljanja nove Liste medicinsko-tehničkih pomagala i Liste bolesti bolesnih stanja i posledica povreda za korišcenje medicinske rehabilitacije u specijalizovanim ustanovama, održao nekoliko konsultativnih sastanaka sa nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima vezanim za lica sa invaliditetom.

Konsultacije su, kako navode, održane sa nevladinbom organizacijom (NVO) Udruženje mladih sa hendikepom, NVO Savez slijepih, NVO Udruženje djece i mladih sa smetnjama u razvoju i drugih.

„U smislu zahtjeva nevladininih organizacija koje se bave problematikom invalidnih lica konsultovani su i doktori odgovarajućih klinika Kliničkog centra Crne Gore tako da je uvažavajući i stavove medicinske srtuke ocijenuje opravdanim da se u cilju unapredjenja zdravlja ovih lica pristupi proširenju prava na medicinsko tehnička pomagala i medicinsku rehabilitaciju“, navode iz Fonda.

Dodaju da se, imajući u vidu ograničene iznose Fonda za zdravstveno osiguranje za ove namjene, a uvažavajući navedene predloge i sugestije, pristupilo određenom proširenju Liste medicinsko tehničkih pomagala i Liste bolesti, bolesnih stanja i posledica povreda.

Pojašnjavaju da su novine u odnosu na dosadašnji Pravilnik o ostvrivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala to što su na Listu pomagala uvršćena nova pomagala.

»To su spoljna portabilna insulinska pumpa i djelovi za pumpu za osigurana lica do 26 godina života sa utvrđenom indikacijom, ortopedski ulošci za djecu do 18 godina za dvije dijagnoze, inhalator za djecu do 18 godina sa čističnom fibrozom«, kaže se u saopštenju.

Uvršten je i aparat sa pozitivnim pritiskom sa maskom za neinvazivnu ventilaciju u kućnim uslovima kod teških respiratornih stanja, BAHA aparat za koštano sprovođenje zvuka i Vibrant sistem za koštano sprovođenje zvuka za lica do 26 godina.

»Uvrštena su i meka kontaktna sočiva za djecu do sedam godina sa kraćim rokom trajanja, povoljniji uslovi za odobravanje elektromotornih i aktivnih lakih kolica, kao i rezervni djelovi za ova kolica, kohlearni implant i zaušni procesor sa pripadajućim djelovima za osobe do 26 godina života, kao i baterije za zaušni procesor za osobe sa ugrađenim kohlearnim implantom«, kazali su iz Fonda.

Dodaju da je na teret Fonda prihvaćeno i servisiranje ovih sofisticiranih slušnih pomagala.

Naglasili su da će pojedina pomagala sa Liste pomagala ubuduće predlagati dokotor specijalista ortoped ili fizijatar iz opštih bolnica, a ne konzilijumi doktora Kliničkog centra kao do sada.

»Kod određenih pomagala kod trajnih stanja osiguranika (na primjer vještački nos, perike, grudnjaci i drugo) samo prvi put pomagalo predlaže odgovarajući specijalista, drugi i naredni put pomagalo predlaže izabrani doktor, a izdavanje pomagala ovjerava Fond«, precizira se u saopštenju.

Dodaje da za određene vrste pomagala utvrđene Listom kojih je zdravstveno stanje takvo da se ne može očekivati bilo kakva promjena zdravstvenog pomagala se prvi put odobravaju na način propisan pravilnikom, a svaki naredni put odobrava Fond.

»Neće se predlozi za pomagala iznositi na Ljekarsku komisiju Fonda, već će se ovjeravati na šalteru skraćeni su rokovi trajanja za korišćenje pomagala i ona koja se odobravaju kod rijetkih bolesti ili stanja, za koje Fond nema ugovornog isporučioca, odobravaće se stvarni troškovi koštanja (nabavke) pomagala«, navodi se u saopštenju.

Oni su naveli novine u odnosu na dosadašnji Pravilnik o indikacijama i načinu korišćenja medicinske rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju.

Proširena je Lista bolesti, stanja i posljedica povreda.

Djetetu do 15 godina života, odnosno djetetu do 18 godina života koje boluje od maligne bolesti, koje ima oštećenje mišića i neuromuskularne bolesti, plegični sindrom, oštećenje sluha, vida i govora sa više od 70 odsto tjelesnog oštećenja, intelektualni invaliditet sa IQ 69 i manje, autistične poremećaje, psihoze i epilepsiju, odobravaće se pratilac za vrijeme trajanja medicinske rehabilitacije.

Donošenje novih pravilnika usloviće povećanje troškova, s tim da preciznu procjenu troškova u ovom trenutku nije moguće dati.

»Ovo iz razloga što još uvijek nema preciznih podataka koji je to broj lica koji će moći da ostvare pravo na nova pomagala odnosno na medicinsku rehabilitaciju, a utvrđivanje i donošenje cijena za nova medicinsko-tehnička pomagala će uslijediti nakon stupanja na snagu pravilnika«, kaže se u saopštenju.

Sredstva za povećanje troškova na pozicijama za medicinsko tehnička pomagala i medicinsku rehabilitaciju obezbijediće se u okviru budžeta Fonda.

Postavite komentar